Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για : «Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό»

 
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ LED ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ
 
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
 
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΕΕΣ
 
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 
pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ