grflag           enflag                   
       
Νέα Δημοτικά Νέα ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2012 - 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2012 - 2013


nipiagogio

  Ανακοινώθηκαν από την τη Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπλιέων για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013 καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες με το δυνατότερο χαμηλό κόστος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, οικογένειες απαλλάσσονται από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.
Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου παρέχουν ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό, που κύρια χαρακτηριστικά του είναι, η αγάπη, η γνώση, και η εμπειρία.
<!--[endif]-->

Σήμερα στο Δήμο Ναυπλιέων  λειτουργούν τρεις Παιδικοί Σταθμοί, στους οποίους φιλοξενούνται 167 περίπου νήπια και δύο βρεφικοί, στους οποίους φιλοξενούνται 66 περίπου βρέφη.

 

 

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα κατατίθενται στο γραφείο της Διεύθυνσης (Ηρακλέους 6 Ναύπλιο) από 1η έως 22 Ιουνίου 2012 από τις 9.00 το πρωί μέχρι την 13.00.

Στο βρεφικό σταθμό γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών) και αυτοεξυπηρετούνται (έχουν απαλλαγεί από την πάνα),  έως την ηλικία που εγγράφονται νηπιαγωγείο.

Δεν γίνονται δεκτά νήπια  τα οποία  έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και που η αγωγή τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές καθώς και τα πάσχοντα από λοιμώδη νοσήματα.

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2007, θα πρέπει να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία (Ν.3518/2006 άρθρο 73 παρ. 1α ).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.Αίτηση (έντυπο  αιτήσεως χορηγείται από την Δνση &τα τμήματα των  Παιδικών)

2.Πιστοποιητικό Γέννησης του  παιδιού.

3.Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου το οποίο χορηγείται από την Δνση & τα Τμήματα των Παιδικών και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.

4.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας προηγούμενου έτους ή αντίγραφο δήλωσης  φορολογίας του τρέχοντος  οικονομικού έτους.

5.Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων.

   Για μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα), από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, το είδος απασχόληση (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας  που κατέχουν, το ωράριο εργασίας, και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των γονέων ή μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται .Για μισθωτούς του Δημοσίου τομέα: Βεβαίωση  από την υπηρεσία (του γονέα) πρόσφατης έκδοσης   στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας,  η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας

Για ελεύθερους  επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος  στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι  έχουν καταβληθεί εισφορές και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

6. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από  την δ/νση &τα τμήματα των  Παιδικών και στην οποία θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί  από τον Παιδικό Σταθμό.

7.Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού  Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή συμφωνητικό μίσθωσης για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

8. Για την εγγραφή  παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η  άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (επικυρωμένη), όπως αυτή αποδεικνύεται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1.Οικεία βεβαίωση του τελευταία μήνα, εάν ο γονέας είναι υπάλληλος του Δήμου Ναυπλιέων.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν η οικογένεια είναι πολύτεκνη.

3. Σχετική ληξιαρχική του πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας εάν πρόκειται για άγαμους γονείς.

5. Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές.

6. Βεβαίωση από τον στρατό,  εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.

7. Άδεια διαμονής (έστω προγενέστερη) με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί.

8. Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ένα υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

9. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής.

Για τις αιτήσεις επαννεγγραφής απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής,  εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολογητικά από, θα  κατατίθενται στο γραφείο της Διεύθυνσης Ηρακλέους 6 Ναύπλιο,  όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ από 1η Ιουνίου έως 22η  Ιουνίου 2012  .

Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλουν για κάθε μήνα στον παιδικό σταθμό Μηνιαία Οικονομική Εισφορά (τροφεία), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 45/15-05-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να εξοφλείται τις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα. Η ανάλογη οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.

Oι μηνιαίες εισφορές που αφορούν τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο προκαταβάλλονται μαζί, μέσα στην πρώτη εργάσιμη εβδομάδα του Ιουνίου 2013.

α. Για ένα (1) παιδί 50 €

β. Για δυο (2) παιδιά 90 €

γ. Για τρία (3) παιδιά 120 €

Από την παραπάνω υποχρέωση απαλλάσσονται οι εξής κατηγορίες:

α. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και πάνω.

β.  Οικογένειες (με γονείς ή τέκνα) με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία ποσοστού άνω του 67%.

γ. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς. (Η εγγραφή των παιδιών τους γίνεται πέραν της δυναμικότητας των νηπίων).

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις τότε αυτές θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης με κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά: επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και οικονομικά ασθενέστερων, με προτεραιότητα όσων χρειάζονται φροντίδα και λόγω κοινωνικών αιτίων (παιδιά ορφανά, άγαμων μητέρων, διαζευγμένων γονέων κ.τ.λ.) μέχρι πληρώσεως  των θέσεων. Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί  μετακίνηση από το σταθμό  που χωροταξικά ανήκει ο γονέας,  σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται όλα μαζί και για να είναι η προσαρμογή των νέο εγγεγραμμένων παιδιών στους παιδικούς Σταθμούς ομαλή και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά ακολουθώντας τον προγραμματισμό της προϊσταμένης του Παιδικού Σταθμού και του παιδαγωγικού προσωπικού.