Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12/08/2019

 

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:     Βασ. Κων/νου 34 Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες: Αικ.Χρηστάκου, Μαρ.Σταμάτη Τηλέφωνο:       2752360922-921

Fax:               2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακ τική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 12 Αυγο ύστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των    κάτωθι    θεμάτων   της ημερήσιας    διάταξης :

1ο θέμα

Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού  καταλληλόλητας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 7ου  Νηπιαγωγείου .

2ο θέμα

Περί  εισήγησης   αναμόρφωσης   προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.

3ο θέμα

Περί  έγκρισης  χρηματικών  ενταλμάτων  παγίας  προκαταβολής  Προέδρων  Τοπ.  και  Δημ. Κοινοτήτων .

4ο θέμα

Περί   έγκρισης    απόδοσης  χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής .

5ο θέμα

Περί  εισηγητικής  έκθεσης β’ τριμήνου  οικ. Έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολο- γισμού.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ


 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Τακτικά μέλη :

Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

Καχριμάνης Γεώργιος

Αρματάς Νικόλαος

Λέντζος Παναγιώτης

Βαμβακάς Παναγιώτης

Κοκκινόπουλος Παντελής

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,   παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη

 εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής .