Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/06/2019

 

 

 

Δήμος Ναυπλιέων

Αρ. Πρωί.: 105912019 Ημερομηνία: 20/6/2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 34
Ταχ. Κώδικας: 21100

Πληροφορίες: Αικ.Χρηστάκου, Μαρ.Σταμάτη
Τηλέφωνο:   2752360922-921

Fax:              2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ναυπλιέων.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος
όροφος^ στις 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1ο θέμα

Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, κατάρτισης των όρων της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου « άρση επικινδυνότητας τμημάτων του οδικού δικτύου Δ.Ναυπλιέων ».

2ο θέμα

Περί καθορισμού των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της « προμήθειας ελαστικών ».

3ο θέμα

Περί μη απόδοσης παγίας προκαταβολής από Προέδρους Τοπ. Κοινοτήτων.

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τακτικά μέλη :

1.     Αναστασίου -Σμυρναίου Κων/να

2.      Καχριμάνης Γεώργιος

3.      Αρματάς Νικόλαος

4.      Λέντζος Παναγιώτης

5.      Βαμβακάς Παναγιώτης

6.      Κοκκινόπουλος Παντελής

7.      Τόμπρας Γεώργιος

8.      Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.