Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06/05/2019

                                                                                                                      

 

Ναύπλιο,  02-05-2019  

Αριθμ.Πρωτ.: 7738

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου, Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. 

  Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος)  στις 06  Μαϊου 2019, ημέρα  Δευτέρα και   ώρα   13:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των    κάτωθι     θεμάτων    της  ημερήσιας    διάταξης :

1ο θέμα   

   

   Περί έγκρισης του πρακτικού υπ’ αρ. 5 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 » Δήμου Ναυπλιέων , που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» του διαγωνισμού.

2ο θέμα

   Περί έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΙΔΕΑΣ»                                                       

3ο θέμα

 Περί εισηγητικής έκθεσης Α΄τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.     

                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Αρματάς   Νικόλαος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.