Περίληψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ναύπλιο, 05-04-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 6041

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ 94/2019 ( ΑΔΑ: 6ΛΚ5ΩΚΦ-ΠΝ1) απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του επί της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τολού, η οποία συντάχθηκε για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που είχε επιβληθεί σε ιδιοκτησίες στην εν λόγω περιοχή (με την έκδοση του Π.Δ. της έγκρισης του ισχύοντος ρυμ. σχεδίου Τολού), κατόπιν προσφυγών που κατέθεσαν οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες στα Διοικητικά Δικαστήρια και αποτυπώνεται στο από Ιανουαρίου 2016 συνταχθέν τοπογραφικό-Κτηματογραφικό διάγραμμα Γενικής οριζοντιογραφίας κλιμ. 1:500 (1 πινακίδα) και κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής κλιμ. 1:200 (5 πινακίδες) του ανάδοχου μελετητή Ιωάννη Σκλήρη που έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου .

Γνωστοποιούμε ότι, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ναυπλιέων, (Βασιλ. Κων/νου 34, Ναύπλιο) αναρτάται η ανωτέρω απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ναυπλιέων και τα συνοδευτικά αυτής διαγράμματα, η οποία αφορά τροποποίηση του σχεδίου Τολού (Δ. Ναυπλιέων) που συντάχθηκε για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης- ανακοίνωσης.

Η πρόταση τροποποίησης αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό-Κτηματογραφικό διάγραμμα κλιμ. 1:500 του ανάδοχου μελετητή Ιωάννη Σκλήρη που έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου και περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:

-          Χαρακτηρισμό τμημάτων του Ο.Τ. 18α και του Ο.Τ. 18δ για τα οποία έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί Δικαστικές Αποφάσεις άρσης απαλλοτρίωσης ως οικοδομήσιμων χώρων του ρυμοτ. σχεδίου (με ταυτόχρονη αφαίρεση από αυτά της αντίστοιχης υποχρεωτικής εισφορά σε γη).

-          Διατήρηση και διαπλάτυνση υφιστάμενων δρόμων και χωροθέτηση δικτύου νέων πεζοδρόμων εντός του Ο.Τ. 18α που διαχωρίζει το Ο.Τ. σε επιμέρους μικρότερα.

-          Δημιουργία Κ.Χ. εντός του Ο.Τ. 10 που διαχωρίζει το Ο.Τ. σε δύο επιμέρους μικρότερα λόγω της ύπαρξης ρέματος

-          Κατάργηση του προβλεπόμενου πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 11 και 11α και ενοποίηση των δύο Ο.Τ. λόγω άρσης απαλλοτρίωσης

-          Μετατόπιση της Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 18γ και Ο.Τ. 16 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, ο Δήμος έχει αναρτήσει την με αρ. 94/2019 Α.Δ.Σ. με τα συνοδευτικά αυτής διαγράμματα και στο Κ.Ε.Π. Τολού, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων στο διαδίκτυο (www . nafplio . gr).


 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Μπούκουρης