Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02/04/2019

 

                                                                                                                                 

 

Ναύπλιο,29-03-2019   

Αριθμ.Πρωτ.:5591

 

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. 

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις  2  Απριλίου  2019, ημέρα  Τρίτη   και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :     

  1ο θέμα

Περί εισηγήσεως  11ης τροποποίησης προϋπολογισμού.

2ο θέμα

Περί έγκρισης πρακτικού Νο5 της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δήμο & τα Ν.Π.για το 2019.

3ο θέμα

 Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του  συνοπτικού  διαγωνισμού για «Χρήση καινούργιου οχήματος μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Operating Leasing) » για τις ανάγκες υποστήριξης της κινητής μονάδας του κέντρου κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων .

4ο θέμα

Περί έγκρισης του πρακτικού υπ’ αρ 4 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019» Δήμου Ναυπλιέων  .

5ο θέμα

Περί έγκρισης Νο1 πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ. Ναυπλιέων».

6ο θέμα

 Περί  εισήγησης  αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

                                      

  Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

                                                                       

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης 

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ. :

1. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Νομική Υπηρεσία