Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/03/2019

 

                                                                                                                                 

 

Ναύπλιο,18-03-2019   

Αριθμ.Πρωτ.:4783

 

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. 

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις  22  Maρτίου  2019, ημέρα   Παρασκευή   και ώρα  12:30για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :     

1ο θέμα

Περί εισηγήσεως  9ης τροποποίησης προϋπολογισμού.

2ο θέμα

Περί  καθορισμού  των όρων του  συνοπτικού  διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας : «Ταφή απορριμμάτων 2019».

3ο θέμα

 Λήψη  απόφασης επί  αιτήσεως Ευαγγέλου Καρκούλη για αποζημίωση από προκληθείσα φθορά  στο Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητό του.

4ο θέμα

Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης – διάθεσης κοινόχρηστου  χώρου  επί του πάρκου ΟΣΕ  στην Δ.Ε Ναυπλίου .

                                      

  Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

                                                                      

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης 

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ. :

1. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Νομική Υπηρεσία