Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06/02/2019

 

                                                                                                                      

 

Ναύπλιο,06 -2-2019 

Αριθμ.Πρωτ.:  2080

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. 

 

  Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) σήμερα  06   Φεβρουαρίου    2019, ημέρα  Τετάρτη  και   ώρα  14:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του    κάτωθι   μοναδικού  θέματος  της  ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα

   Περί Έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ».

  

    Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει  άμεσα να ληφθεί απόφαση επί  του  μοναδικού  θέματος της πρόσκλησης , διότι αφορά  διαγωνισμό  έργου   του  οποίου  επείγει  η   ολοκλήρωση.   

                           

                                         Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

                                                                      

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.