Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15/10/2018

 

                                                                                                                              

 

Ναύπλιο,11 -10-2018 

Αριθμ.Πρωτ.:18753

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.  

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις  15   Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα     και   ώρα 12:30 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα   

 Περί υποβολής Απολογισμού ,Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του Δήμου Ναυπλιέων.

 2ο θέμα

Περί καθορισμού  των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της « προμήθειας  δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων».

 3ο θέμα

Περί έγκρισης δαπανών χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.                   

 4ο θέμα

 Περί ανάκλησης της 47/2018 Α.Ο.Ε και επανακαθορισμού των όρων της διακήρυξης του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου   «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις  αγροτικών  οδών στην Τ.Κ Αραχναίου »

 5ο θέμα

Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«  διαγραμμίσεις οδών Δ.Ναυπλιέων »  .   

                                        

                                         Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

                                                                       

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ. :

1. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Νομική Υπηρεσία