grflag           enflag                   
       
Νέα Προκηρύξεις ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Ναύπλιο  09/12/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                                         Αρ.πρωτ:26193

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

    ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1.  Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμόγια την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΚΑΖΟΝ», με προϋπολογισμό 69.901,28€ (συμπεριλαμβανομένωντων αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ).

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καιτατεύχητου διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα  τηςΔ/νσης, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Εργατικές κατοικίες 3 Νέα Πολιτεία), μέχρι 21/12/2016 ημέρα Τετάρτη Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2752026377, FAXεπικοινωνίας 2752026377 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Λιάκης Αναστάσιος, καθώς και από τον ιστότοπο του Δήμου Ναυπλιέων, www.nafplio.gr.

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Nαυπλιέων  (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τριών Ναυάρχων, T.K.21100 Ναύπλιο) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

  σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,

  σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,

  σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων , διορισμένοςμε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης  με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα

δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς  παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη..

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1127.44με ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουνισχύ τουλάχιστον μέχρι 01/05/2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε τρείς (3)μήνες.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ι Κωστούρος