grflag           enflag                   
       
Νέα Προκηρύξεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 07-11-016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Αρ. Πρωτ: 23664

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆/νση:Βασ. Κων/νου 34 Τ.Κ. 21100

Πληροφ.: Κόντα Αθανασία, Μπουταϊτης Νικολάος Τηλ:2752360935/931

FAX: 2752360967

E-M ail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.nafplio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ 2017

Ο Δήμος Ναυπλιέων έχοντας υπόψη:

1. Tην 157/2016 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

2. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με την υπ' αριθμ. 1239/2014 απόφαση Δημάρχου για την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο για τα νωπά είδη κρεοπωλείου, νωπά είδη οπωρολαχανικών, κατεψυγμένα είδη και ελαιόλαδου να γίνεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης (πίνακές τιμών Δ/νσης Εμπορίου) επί όλων των προϊόντων και όχι μέρος αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η προσφορά για το νωπό γάλα, τα είδη παντοπωλείου εκτός ελαιόλαδου καθώς και είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής να γίνεται με σταθερή τιμή για ολόκληρο το έτος 2017 επί όλων των προϊόντων και όχι μέρος αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» και για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου» έτους 2017. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 225.903,54 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Οι προμήθειες αφορούν τμηματικές αγορές.

Αναλυτικά τα είδη τροφίμων και νωπού γάλακτος έχουν ως εξής:

1. Ειδών Παντοπωλείου αξίας: 67.434,34 € (μη συμπερ.ΦΠΑ)

2. Ειδών Κρεοπωλείου αξίας: 32.970,00 € (μη συμπερ.ΦΠΑ)

3. Νωπών Οπωροκηπευτικών αξίας: 23.574,70 € (μη συμπερ.ΦΠΑ)

4. Ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής αξίας: 27.212,00 € (μη συμπερ.ΦΠΑ)

5. Κατεψυγμένων ειδών (Ψαριών & Λαχανικών) αξίας: 8.421,64 € (μη συμπερ.ΦΠΑ)

6. Νωπό γάλα ενός λίτρου αξίας: 33.660,00 € (μη συμπερ.ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης

του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην

ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων (www.nafplio.gr).

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση την κατωτέρω νομοθεσία: Ν. 4412/2016, Ν. 3463/2006, Ν.2362/1995, Ν. 3861/2010, 3852/2010,

Ν.3979/2011, Ν.4013/2011, Ν.4111/2013, Ν. 2741/1999, Ν.4155/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, (δηλαδή ποσό 3.865,45 € ), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 7-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 πμ. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ